Tag Archives: leopard

A leopard can’t change its spots

Image

A leopard can't change its spots

Trời nắng thì lại trời mưa
Tính ai nết ấy có chừa được đâu

Ví dụ:

“He always says that he will go on an diet but I’m sure he will never do. A leopard can’t change its spots, you know”

Advertisements