Những cụm trong tiếng Anh hay được sử dụng khi thuyết phục, đặt điều kiện, xin lỗi, nói thẳng cho ai đó.

Standard

Come round to ST : dần dần chấp nhận điều gì đó

 •  VD : Do you still hate your work, or have you come round to thinking it’s ok?

bad_working_conditions_64665

There you go: dùng để nói trong tình huống bạn không thể thay đổi việc gì đó mà phải chấp nhận nó

 • VD : We didn’t like his new refridgerator, but there you go, it’s really useful

ZOMBIE_fridge1

 

Talk something into ST / bring someone around: cố gắng thuyết phục ai

 •  He initially doesn’t want to see that movie, but his girlfriend managed to talk him into going with her.

michael-crawford-couple-kissing-in-movie-theater-as-couple-on-screen-watch-them-new-yorker-cartoon

Does that work for you?: Cái này được không?/ việc này bạn ok không?

 • I would like to give you free food if you work extra hours. Does that work for you?

will-work-for-food-unemployment-cartoon-598x427

 

Do you get me? Do you get my point?: Bạn có hiểu ý tôi không?

 

Don’t get me wrong : Đừng hiểu nhầm nhé

 •  VD: I didn’t help your mom with the kitchen, but don’t get me wrong, I’m just terrible when it comes to cooking.

images (33)

I hate to say this, but…: Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng…

 •  VD : I hate to say this, but I disagree with your opinion

images (34)

If I were in your shoes: Nếu tôi mà ở trong trường hợp của ông

 •  VD : If I were in your shoes, I would not travel to Afganistan.

againistan

I’ve been meaning to talk to you: Tôi đã rất muốn nói chuyện với bạn

 

Not to take no for an answer: “không” không phải là 1 câu trả lời

 •  The salesman wouldn’t take no for an answer

salesman-cartoon

Easy for you to say that: Nói thì dễ rồi

 •  You can learn to play guitar in 2 weeks? Easy for you to say that!

9342521-cartoon-of-little-boy-playing-guitar-on-a-wll

Spare me the details: đi thẳng vào vẫn đề đi!

 •  VD : Spare me the details of the test result! Tell me did I pass?

1322025831Z3Pb65

I tell you what: Bạn biết gì không?

 

I’ve been doing some thinking/I was wondering : Tôi đang nghĩ

thinking man

Like it or lump it / take it or leave it: Thích thì lấy không thích thì thôi

images (35)

Be that as it may: dù gì đi chăng nữa

 •  VD : Building a new bridge will cost a lot of money, but be that as it may, it can help easing out the traffic.

images (36)

How come…? :Làm sao mà….?

 

Let’s put out differences on one side: Chúng mình hày quên chuyện cũ đi thôi

 

Bear/ hold a grudge against ST: hận thù ai đó

images (37)

Anything goes: cái gì cũng được

 

At the end of the day: và cuối cùng thì

im

Enough said: nói thế đủ rồi

images (38)

When all’s said and done: Khi mọi chuyện đã qua/ khi mọi chuyện đã được thỏa thuận

images (39)

To get down to brass task/To get to the pointĐi thẳng vào việc chính

 

Advertisements

2 responses »

 1. Dear Bao Huyen, You site is so wonderful and useful. Thank you for your knowledge-sharing spirit and action to the community!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s