Against the clock

Standard

againsttheclock

Nghĩa: Nếu bạn nói ai đó làm việc gì “against the clock”, người đó đang làm việc rất nhanh chóng vì họ không còn đủ thời gian, làm việc cất lực

Ví dụ:

“Jane has 3 days to finish this work but she hasn’t done anything the last 2 days, so now she has to work against the clock to get it finished”.

(Jane có 3 ngày để làm công việc đó nhưng mà 2 ngày nay cô ấy chả làm gì cả, vậy nên bây giờ cô ấy phải làm vắt chân lên cổ để cho xong công việc).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s